Blogger Templates

Friday, February 4, 2011

Disertasi : Bab 1Nama:

Nur Ilani Binti Mat Nawi


No. Matrik:

P-SM0111/10


Pengajian:

Sarjana Sains Kemasyarakatan

(Pengurusan Pembangunan Islam)


Tajuk Penyelidikan (Disertasi):

Aplikasi Algebra Dalam Kaedah Penyelidikan Islam


Penyelia:

Prof. Muhammad Syukri Salleh
BAB 1


PENGENALAN


1.0 PENDAHULUAN

Secara umumnya, kajian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana ilmu algebra boleh diaplikasikan dalam kaedah penyelidikan Islam.

Secara lebih khususnya, kajian ini berhasrat untuk mengenal pasti dan menganalisis asas-asas dalam ilmu algebra sama ada boleh menggantikan alat analisis dalam kaedah penyelidikan lazim. Penganalisisan yang dilakukan ini bertujuan untuk merumuskan sama ada ilmu algebra boleh diaplikasikan dalam kaedah penyelidikan berteraskan Islam.

Dalam bab pertama ini, terdapat beberapa bahagian yang akan dibincangkan iaitu latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian dan persoalan kajian. Bab ini juga akan turut memuatkan definisi operational kajian, skop dan batasan kajian, kepentingan kajian, sumbangan kajian dan organisasi kajian sebagai langkah pertama untuk memberi gambaran jelas tentang objektif sebenar kajian.


1.1 LATAR BELAKANG

Orang Islam telah menterjemah karya-karya daripada Yunani dan India dalam bidang matematik (Ali Abdullah Al-Daffa’, 1988: 42). Dari sini orang Islam mengembangkan ilmu-ilmu matematik Yunani dan India dengan memperkenalkan algebra sebagai salah satu cabang ilmu dalam bidang matematik. Algebra lebih dikenali sebagai aljabar dalam kebanyakan penulisan.

Perkataan aljabar sebenarnya berasal daripada sebuah kitab al-Jabr wa’l-Muqabalah yang ditulis oleh Muhammad bin Musa al-Khawarizmi atau lebih dikenali dengan nama al-Khawarizmi. Kitab ini merupakan kitab aljabar yang pertama yang ditulis pada kurun ke-9. Al-Khawarizmi ialah nama sebuah wilayah di Selatan Laut Aral yang dikenali sebagai Khiva sekarang di mana tempat beliau dilahirkan. Beliau bekerja di bawah pemerintahan Baginda Al-Ma’mun, khalifah kerajaan ‘Abbasiyyah untuk Bayt al-Hikmah di Baghdad. Baginda Al-Makmum telah memberi gelaran kepada Al-Khawarizmi dengan gelaran al-ustadh dan diamanahkan untuk mengetuai Bait al-Hikmah.

Selain terkenal dengan gelaran al-Khawarizmi, beliau juga dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Di Barat, beliau disebut dengan nama al-Cowarizmi, al-Karismi, al-Goritma dan al-Gorism. Nama al-Gorism terkenal pada abad pertengahan. Di negara Perancis pula, al-Gorism disebut sebagai Augryam atau Angrism. Manakala di negeri Inggeris beliau disebut sebagai Aurym atau Augrim. Kitab al-Jabr wa’l-Muqabalah ini mengandungi perkara-perkara berkaitan dengan masalah mencari nilai anu[1] iaitu melibatkan persamaan linear atau persamaan kuadratik. Nilai anu atau satu sebutan yang belum diketahui ini akan diperoleh setelah beberapa maklumat lain yang berkaitan diberikan.

Tujuan aljabar diasaskan adalah untuk mewujudkan satu sistem pengiraan yang teratur dalam permasalahan berkaitan dengan pembahagian tanah, pengiraan zakat, wasiat, perkongsian, perniagaan dan pengukuran tanah (Mat Rofa Ismail, 2004: 82). Selain itu, aljabar juga bertujuan untuk memenuhi keperluan-keperluan praktikal orang Islam berhubung dengan hal-hal harta pusaka, warisan, tindakan undang-undang dan perdagangan (Ali Abdullah Al-Daffa’, 1988: 45).


1.2 PERNYATAAN MASALAH

Kaedah penyelidikan lazim telah lama diguna pakai dalam melakukan sesuatu kaedah penyelidikan. Jika dilihat daripada perspektif falsafah dan epistemologi[2], akan timbullah masalah-masalah yang memerlukan penyelidik membuat suatu kaedah penyelidikan yang baru. Perkara ini akan timbul jika dilihat daripada perspektif Islam.

Terdapat sekurang-kurangnya tiga sebab kenapa suatu kaedah penyelidikan berteraskan Islam perlu dibina. Pertama, ketidaksesuaian kaedah penyelidikan lazim dalam mengkaji sesuatu yang berkaitan dengan Islam; kedua, alat analisis kaedah penyelidikan lazim tidak mencukupi dalam memahami dan menyelesaikan masalah realiti sosial; dan ketiga, kerana kaedah penyelidikan lazim boleh membahayakan aqidah Islam (Muhammad Syukri Salleh, 2009).

Menurut Muhammad Syukri Salleh, kaedah penyelidikan lazim tidak sesuai dalam mengkaji perkara yang berkaitan Islam adalah kerana perbezaan tasawur[3] dan epistemologi Barat dan Islam. Tasawur dan epistemologi merupakan tunjang kepada kaedah penyelidikan. Oleh itu, jika sesuatu penyelidikan dibuat mengikut kaedah penyelidikan lazim bermakna sesuatu penyelidikan itu dibuat mengikut acuan dan pemikiran Barat. Oleh sebab tasawur dan epistemologi mempengaruhi persepsi, pengumpulan, analisis dan rumusan pengetahuan, maka hasil rumusan kajian pastinya berbeza dan tidak bertepatan dengan nilai-nilai Islam yang sebenar.

Alat-alat analisis merupakan suatu perkara penting dalam menganalisis sesuatu penyelidikan sama ada mencapai objektif atau sebaliknya. Sama seperti kaedah penyelidikan yang perlu berteraskan Islam, alat-alat analisis yang digunakan juga perlu berteraskan Islam.

Algebra merupakan salah satu daripada sumber asas dalam membina alat-alat analisis. Namun adakah ilmu algebra ini boleh diaplikasikan dalam kaedah penyelidikan Islam untuk menggantikan kaedah penyelidikan lazim yang telah diguna pakai oleh penyelidik sebelum ini? Adakah ilmu algebra ini bertunjangkan kepada tasawur dan epistemologi Islam?

Oleh yang demikianlah, fokus utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti sejauh mana asas-asas ilmu dalam algebra dapat diaplikasikan dalam kaedah penyelidikan berteraskan Islam. Selain itu, ia akan menganalisis jurang yang wujud di antara ilmu algebra dengan alat analisis kuantitatif dalam kaedah penyelidikan lazim. Hasil analisis ini akan dapat memberi gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan ilmu algebra berbanding alat analisis yang ada dalam kaedah penyelidikan lazim. Ia kemudiannya akan menilai dan merumuskan keupayaan ilmu algebra untuk diaplikasikan dalam kaedah penyelidikan berteraskan Islam.


1.3 OBJEKTIF KAJIAN

Secara umumnya, kajian ini bertujuan mengenal pasti sejauh mana ilmu algebra boleh diaplikasikan dalam kaedah penyelidikan berteraskan Islam.

Secara khusus, kajian ini mempunyai tiga objektif berikut:

i. Mengenal pasti perbezaan atau persamaan yang wujud dalam ilmu algebra dengan alat analisis kuantitatif dalam kaedah penyelidikan lazim.

ii. Menganalisis kekuatan dan kelemahan ilmu algebra dan alat analisis kuantitatif dalam kaedah penyelidikan lazim.

iii. Merumuskan sama ada ilmu algebra boleh di aplikasi dalam kaedah penyelidikan berteraskan Islam.


1.4 PERSOALAN KAJIAN

Bagi mencapai objektif tersebut, kajian cadangan ini menggariskan beberapa persoalan seperti berikut:

i. Apakah asas-asas dalam ilmu aljabar?

ii. Apakah jurang antara alat analisis kuantitatif dalam kaedah penyelidkiakn lazim dengan asas ilmu algebra?

iii. Adakah kekuatan asas ilmu algebra yang ada lebih kuat berbanding alat analisis kuantitatif dalam kaedah penyelidikan lazim atau sebaliknya?

iv. Adakah asas ilmu dalam algebra berupaya menggantikan alat analisis kuantitatif kaedah penyelidikan lazim dan seterusnya diaplikasikan dalam kaedah penyelidikan berteraskan Islam?


Ringkasan objektif dan persoalan kajian:

Objektif

Persoalan Kajian

1. Mengenal pasti perbezaan atau persamaan yang wujud dalam ilmu algebra dengan alat analisis kuantitatif dalam kaedah penyelidikan lazim.

1. Apakah asas-asas dalam ilmu algebra?

2. Apakah jurang antara alat analisis kuantitatif dalam kaedah penyelidikan lazim dengan asas ilmu algebra?

2. Menganalisis kekuatan dan kelemahan ilmu algebra dan alat analisis kuantitatif dalam kaedah penyelidikan lazim.

3. Adakah kekuatan asas ilmu algebra yang ada lebih kuat berbanding alat analisis kuantitatif dalam kaedah penyelidikan lazim atau sebaliknya?

3. Merumuskan sejauh mana ilmu algebra boleh di aplikasi dalam kaedah penyelidikan berteraskan Islam.

4. Adakah asas ilmu dalam algebra berupaya menggantikan alat analisis kuantitatif kaedah penyelidikan lazim dan seterusnya diaplikasikan dalam kaedah penyelidikan berteraskan Islam?

[1] Anu ialah kuantiti tertentu yang belum diketahui nilainya.

[2] Epistemologi ialah teori tentang pengetahuan yang merangkumi falsafah dan sumber pengetahuan sehingga membentuk persepsi kepada pengetahuan dan menjadikannya sebagai rujukan dalam pengumpulan, analisis, dan rumusan tentang sesuatu perkara (Muhammad Syukri Salleh, 2009).

[3] Gambaran hidup yang menjadi keyakinan dan amalan sesuatu kepercayaan manusia (Muhammad Syukri Salleh, 2009).

Thursday, February 3, 2011

Abstrak WAPI4


APLIKASI ALGEBRA DALAM KAEDAH PENYELIDIKAN BERTERASKAN ISLAM


Nur Ilani binti Mat Nawi

Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)

Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan

Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

E-mel: ukhti_ilani@yahoo.com

Pelajar SarjanaABSTRAK


Dalam sesuatu kajian tentang Islam, kaedah penyelidikannya perlu berteraskan Islam. Begitulah juga dengan alat-alat analisis yang digunakan. Algebra merupakan salah satu daripada sumber asas dalam membina alat-alat analisis. Namun adakah ilmu algebra ini bertunjangkan kepada tasawur dan epistemologi Islam? Kertas kerja ini akan menjawab persoalan ini dengan menumpukan perbincangan kepada algebra. Perbincangan akan menjurus kepada pengertian algebra, pengasas algebra dan cabang-cabang ilmu kuantitatif dalam algebra yang boleh menyumbang kepada pembinaan alat-alat analisis penyelidikan berteraskan Islam.